predseda:

Mgr. Ivan Lacika

členovia:

Ľubomír Bede

Peter Gál

Igor Malina

Kristína Králičová

Ing. Erik Kondela

Komisia zriadená na zasadnutí obecného zastupiteľstva 17.01.2019.

predseda:

Peter Gál

členovia:

Ľubomír Bede

Mgr. Ivan Lacika

Kristína Králičová

Igor Malina

Komisia zriadená na zasadnutí obecného zastupiteľstva 17.01.2019.

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

§ 15
Komisie

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.