predseda:

Mgr. Ivan Lacika

členovia:

Ing. Stanislav Gál

Alena Arpášová

Bc. Andrea Martonková (do 15.03.2017)

Jozef Mudrák

Margita Arpášová

Peter Gál

Komisia zriadená na zasadnutí obecného zastupiteľstva 02.01.2015.

predseda:

JUDr. František Gál

členovia:

Jozef Čelinák, ml

Mgr. Ivan Lacika

Igor Malina

Stanislav Nádaský

Komisia zriadená na zasadnutí obecného zastupiteľstva 02.01.2015.

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

§ 15
Komisie

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.